Najem računalniške opreme

Splošni pogoji spletne trgovine recositech.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

S spletno trgovino recositech.com in povezanimi poddomenami (v nadaljevanju »trgovina«) upravlja podjetje RECOSI d.o.o., so.p., Zgornje Grušovje 10c, 2317, PE Partizanska 24, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 7016557000, davčna številka: SI47488743, ki je prav tako ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju prodajalec ali Recosi d.o.o., so.p.).

Splošni pogoji najema določajo najem računalniške opreme po dogovoru ali preko spletne platforme za najem računalniške opreme najem.recositech.com, pravice in obveznosti uporabnika spletne trgovine in najemnika ter urejajo poslovni odnos med Najemodajalcem in najemnikom.

Najemnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku najema. 

1. Uvodne določbe

Pogodba za kratkoročni najem računalniške opreme velja med  ponudnikom storitev Recosi d.o.o.so.p. Zgornje Grušovje 10c, 2317 Oplotnica, D.št.: 47488743 (v nadaljevanju Najemodajalec) in naročnikom storitev (v nadaljevanju Najemniku), kateremu se izda račun za najem računalniške naprave (v nadaljevanju naprave). (Najemodajalec in Najemnik v nadaljevanju tudi posamezno kot »stranka« in skupaj kot »stranki«) za čas najema, kot je dogovorjen v pogodbi o najemu.

2. Predmet pogojev

Predmet te pogodbe je dogovor, da bo Najemodajalec oddal Najemniku v najem in vzdrževal naprave kot navedeno v pogojih najema. Vse naprave ostanejo ves čas last Najemodajalca, Najemnik pa nima nikakršne pravice z njimi razpolagati kakorkoli drugače, kot je navedeno v pogojih najema.

3. Obveznosti Najemodajalca

Najemodajalec se obvezuje:

 •  dati v najem naprave, navedene na ponudbi in računu, ter jih usposobiti za delovanje v skladu z dogovorom z najemnikom,
 •  zagotavljati pravilno delovanje naprav tako, da zagotovi pravočasen, kakovosten in strokovni servis oziroma vzdrževanje naprav in odpravljanje kakršnihkoli napak na napravah oziroma v delovanju naprav,
 •  odzvati se v primeru javljene napake v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje naslednji delovni dan od prijave napake,
 •  da bo v primeru napake na napravah oziroma v primeru okvare naprav, ki zahteva daljše časovno popravilo, nadomestil napravo z enako zmogljivo (ali zmogljivejšo) nadomestno napravo (pod enakimi pogoji uporabe, kot veljajo za napravo v najemu) v roku 1 delovnega dneva od prejema obvestila Najemnika o okvari naprave oziroma napake na napravi.

Stranki soglašata, da Najemodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, izgubljeni dobiček ali druge neprijetnosti, ki bi lahko Najemniku nastale zaradi tehničnih težav na katerikoli napravi, ali zaradi napake na katerikoli napravi, ali zaradi okvare katerekoli naprave, ki jo Najemodajalec daje Najemniku v najem. Stranki izrecno soglašata, da je odgovornost Najemodajalca v najširšem možnem obsegu izključena tudi glede kakršnekoli poslovne izgube ali izgubljenega dobička, ki bi Najemniku nastala zaradi nezmožnosti uporabe naprave.

V primeru napake na napravi ali v primeru okvare naprave, ki jo Najemodajalec odpravi v roku 1 delovnega dneva od prejema sporočila o napaki/okvari v skladu s to pogodbo, oziroma v primeru, da v navedenem roku Najemodajalec nadomesti napravo z enako zmogljivo (ali zmogljivejšo) napravo, se cena najema ne spremeni. V primeru, da odprava napake oziroma nadomestitev z enako zmogljivo (ali zmogljivejšo) napravo traja dalj kot 1 delovni dan, se za vsakih zaključenih 24 ur zamude najemnina za tako napravo zmanjša za dan najema, kar obračuna Najemodajalec pri izdaji dobropisa za račun. Znižanje najemnine v skladu s tem členom predstavlja edino odškodnino, do katere je upravičen Najemnik.

Najemodajalec je Najemniku dolžan zagotavljati servis, redno vzdrževanje in odpravo napak izključno pod pogojem, da ima Najemnik redno poravnane vse obveznosti do Najemodajalca. V primeru, da je Najemnik v zamudi s plačilom katerekoli obveznosti do Najemodajalca, vključujoč zamudne obresti, 24-ih ur za odpravo napake na napravi oziroma nadomestitev naprave z enako zmogljivo ali zmogljivejšo začne teči naslednji dan po tem, ko so v celoti poravnane vse obveznosti Najemnika do Najemodajalca in ko Najemnik o tem obvesti Najemodajalca.

4. Obveznosti Najemnika

Najemnik se obvezuje:

 • da bo z najeto napravo ravnal skrbno in strokovno kot dober gospodar in jo uporabljal v za to primernih prostorih (suhi, zaprti prostori). Oprema bo Najemodajalcu vrnjena v istem stanju, v kakršnem je bila v času oddaje v najem (nepoškodovana zunanjost, brezhibno delovanje, nepoškodovana embalaža in dodatki, ...). Če je na opremi nameščena programska oprema, se vanjo ne sme posegati, razen če to ni vnaprej pisno dogovorjeno z Najemodajalcem.
 • da bo Najemodajalca redno obveščal o vseh nastalih napakah na katerikoli napravi ali delu naprave.
 • da bo v primeru odtujitve (kraje ipd.) takoj obvestiti policijo in najemodajalca. Vsi stroški odtujene opreme bodo bremenili Najemnika.
 • da bo v primeru, da je oprema ob vrnitvi poškodovana ali nepopolna, dolžan plačati popravilo oz. polno vrednost opreme, če popravilo ne bo mogoče.
 • da bo Najemodajalcu omogočil nemoteno opravljanje servisnega dela in vzdrževanja vseh naprav pri Najemniku  ter Najemodajalcu kadarkoli med delovnim časom omogočil dostop do katerekoli naprave,
 • da bo vse obveznosti do Najemodajalca poravnaval v rokih in na način v skladu z določili teh pogojev, da naprave ne bo oddal v podnajem,
 • da bo Najemodajalcu v roku 5 dni v pisni obliki sporočil vse morebitne spremembe, ki so vezane na njegov status (sprememba imena, kraja poslovanja), in da bo pred spremembo lokacije naprave pridobil soglasje Najemodajalca.

5. Obveščanje o napakah

Najemnik bo Najemodajalca obveščal o nastalih napakah in okvarah na elektronski naslov prodaja@recositech.com ali na GSM: 031 025 605. Odzivni čas in čas za odpravo napake začne šteti od trenutka, ko Najemnik odpošlje elektronsko sporočilo na v prejšnjem stavku navedeni elektronski naslov ali od trenutka klica.

6. Opredelitev storitve

 Cena najema vključuje:

 • delovanje naprave,
 • redno servisiranje in odpravo napak, ki so posledica nepravilnega delovanja naprave, razen napak, ki so posledica naklepnega nepravilnega ravnanja z napravo,  malomarne uporabe naprave ali posledica naključja, dokler je naprava pri Najemniku,
 • potne stroške serviserjev Najemodajalca, ki so nastali zaradi odprave napak, ki so posledica nepravilnega delovanja naprave, razen napak, ki so posledica naklepnega nepravilnega ravnanja z napravo ali malomarne uporabe naprave ali ki so posledica naključja, dokler je naprava pri Najemniku,
 • dostavo in prevzem naprave na lokacijo Najemnika.

V ceno najema niso zajeti stroški:

 •  popravila zaradi poškodbe naprave, ki so posledica naklepnega nepravilnega ravnanja z napravo ali malomarne uporabe naprave ali ki so posledica naključja,
 •  servisiranja programske opreme,
 •  priklopa naprave.

Za malomarno ravnanje z napravo se štejejo med drugim tudi: mehanske poškodbe zunanjih delov naprave s strani Najemnika; vsakršno drugo ravnanje z napravo, ki ni v skladu z namenom oziroma običajnim načinom uporabe naprave.

V primeru, da Najemnik ob prenehanju trajanja najema iz kateregakoli razloga ne omogoči prevzema najete naprave, je Najemnik dolžan plačati Najemodajalcu ustrezen enkratni znesek za vsako v roku nevrnjeno napravo, in sicer v višini dvakratnika prodajne cene naprave za vsako napravo, ki do dne prenehanja te pogodbe ni vrnjena Najemodajalcu. Prodajna cena je določena po ceniku Najemodajalca, ki velja na dan izstavitve računa. Poleg plačila pogodbene kazni iz prejšnjega stavka je Najemnik dolžan Najemodajalcu povrniti tudi vso škodo, ki bi Najemodajalcu nastala zaradi zamude Najemnika z vrnitvijo naprave. Najemnik je Najemodajalcu dolžan omogočiti prevzem naprave na lokaciji Najemnika.

7. Odprava napak

Za odpravo napak in za vse druge posege na ali v zvezi s katerokoli napravo, ki jih po teh pogojih Najemodajalec ni dolžan odpraviti brezplačno, Najemodajalec obračuna Najemniku servisne in druge storitve po opravljeni servisni ali drugi storitvi, in sicer po ceniku, ki je veljaven v času, ko Najemnik odpošlje obvestilo o prijavi napake. Najemnik izjavlja, da je seznanjen s cenikom, ki velja na dan sklenitve pogodbe. Cenik sme Najemodajalec kadarkoli spremeniti. Najemnik je sam dolžan preveriti, če je prišlo do spremembe cenika, in se je sam dolžan seznaniti s spremenjenim cenikom.

Najemodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala Najemniku, njegovim delavcem ali tretjim osebam zaradi neupoštevanja ali kršenja navodil za uporabo, ki so navedeni na spletnem mestu proizvajalca.

Swipe up